Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 2019-10-17

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Sajaco Nordic AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla våra kunder, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Sajaco Nordic AB arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Ansvar för dina personuppgifter
Sajaco Nordic AB (”Sajaco”), Box 545, 136 25 HANINGE, organisationsnummer 556190-4300, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Sajaco Nordic AB.

Vilka personuppgifter som samlas in
När du besöker Sajaco Nordic AB´s webbsidor, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss, så kan vi komma att samla in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst).

Varför behandlas dina personuppgifter
När du har lämnat personuppgifter till oss på Sajaco Nordic AB, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

LAGLIG GRUND

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Sajaco Nordic AB behandlar personuppgifter för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss på Sajaco Nordic AB, hämtar vi även i vissa fall dina adressuppgifter via internet.

Hur används informationen om dig
När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på Sajaco Nordic AB kommer vi att använda din köp- och orderhistorik för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av och om det finns andra liknande produkter eller tjänster som vi också tror att du skulle tycka om. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna ge dig ytterligare erbjudanden.

Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på uppgifter som Sajaco Nordic AB har samlat in från dig eller från officiella register för att säkerställa rätt adressuppgifter.

När kan vi komma att dela dina uppgifter
Sajaco Nordic AB delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Sajaco Nordic AB minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

Lagring och lagringstid
På Sajaco Nordic AB behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Sajaco Nordic AB har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Säkerhet för dina personuppgifter
På Sajaco Nordic AB säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Sajaco Nordic AB hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

DINA RÄTTIGHETER

Vi på Sajaco Nordic AB vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Om du inte vill att vi använder din kundhistorik för att skicka erbjudanden har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick. Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättra våra produkter och tjänster eller förbättra teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att meddela oss.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Sajaco Nordic AB tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling.

Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Sajaco Nordic AB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTA OSS

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Sajaco är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst genom att ringa oss på 08-556 878 70, skriva till oss på Sajaco Nordic AB, Box 545, 136 25 HANINGE, eller skicka e-post till info.se@sajaconordic.com